wyszukiwanie zaawansowane

Konkurs na pomnik Ludwika Zamenhofa

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ POMNIKA
UPAMIĘTNIAJĄCEGO MŁODEGO LUDWIKA ZAMENHOFA


P r e z y d e n t   M i a s t a   B i a ł e g o s t o k u
z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

zaprasza do udziału w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznymna opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. 

1.  
Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.

2.   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa, zlokalizowanego na terenie ul. L. Zamenhofa oraz w sąsiedztwie Rynku Kościuszki w Białymstoku. Projektowany pomnik powinien wzbogacać i uatrakcyjniać zurbanizowaną przestrzeń centrum miasta oraz przypominać, że Ludwik Zamenhof spędził swoje dzieciństwo i młodość w Białymstoku. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu opracowania oraz prezentacji pracy konkursowej zostały określone w regulaminie konkursu.

3.  
Regulamin konkursu został udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białymstoku – www.bip.bialystok.pl

4.  
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:a)  posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,b)  ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie rzeźby, na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym,c)  w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym: przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.).

5.   Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku – adres: 15-437 Białystok, ul. I. Białówny 11 – „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r. do godz. 15:30.

6.  
Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie, będą mogli składać prace konkursowe do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

7.  
Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 12.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 7.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie po 3.000 zł każde.

8.  
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
Marcin Minasz – tel.: 85 8696636,
Bogumił Sawicki – tel.: 85 8696612.