wyszukiwanie zaawansowane

Projekt symbolu Teatru Kameralnego

REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT SYMBOLU TEATRU KAMERALNEGO
W BYDGOSZCZY


I. Organizator i przedmiot konkursu


1. Urząd Miasta Bydgoszczy, zwany dalej Organizatorem, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, ogłasza konkurs na formę plastyczną umieszczoną na elewacji frontowej budynku Teatru Kameralnego w Bydgoszczy (patrz zdjęcie), która stanie się elementem identyfikującym obiekt.

2. Organizator dopuszcza użycie dowolnej, trwałej, odpornej na warunki atmosferyczne techniki plastycznej (np. płaskorzeźba, sgrafitto, malarstwo ścienne, grafika itp.).

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem plastycznym, a w szczególności do profesjonalnych artystów plastyków będących absolwentami polskich i zagranicznych uczelni artystycznych oraz do studentów uczelni z dyplomem licencjackim i studiów magisterskich tj. malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, wzornictwo, architektura wnętrz, szeroko pojęte sztuki wizualne.

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Wydruk projektu w wersji kolorowej w formacie A4. Dodatkowo wizualizacja projektu na budynku Teatru Kameralnego w wyznaczonej przez Organizatora przestrzeni. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji do symbolu czy znaku bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca. Ponadto projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG 300 DPI. Nośnik powinien być oznaczony hasłem identycznym jak projekt.

2. Do projektu należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym hasłem, które widnieje na nadesłanych pracach wraz z dopiskiem „Konkurs na symbol Teatru Kameralnego”. W kopercie należy umieścić:
a) imię i nazwisko autora / dane podmiotu zgłaszającego projekt
b) adres do korespondencji, telefon, e-mail.

3. Na konkurs można nadesłać łącznie do 5 prac w dowolnej z wyżej wymienionych technik. Każda z prac winna być opatrzona odrębnym godłem/hasłem.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na symbol Teatru Kameralnego” należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Plastyk Miejski, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15.

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 30.04.2017 r (decyduje data stempla pocztowego).

VI. Ocena prac

1. Prace oceniane będą pod względem wartości artystycznej, czytelności symbolu i trwałości technikiwykonania.

2. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu.

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Jury zostaną zaprezentowanezakodowane prace.

4. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.

5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.

VII. Nagroda

1. Za projekt, który wybierze Jury Konkursu, przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości:
Pierwsza nagroda - 5 000,- zł
Druga nagroda - 3 000,- zł
Trzecia nagroda - 1 000,- zł

2. Ostateczną decyzję o realizacji nagrodzonego projektu podejmie Organizator konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy nagrodzonego projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 maja 2017 roku.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej i na stronie internetowej Urzędu MiastaBydgoszczy.

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub mailem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacjio laureacie konkursu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisyobowiązującego prawa.

IX. Prawa autorskie

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nienarusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2. Zwycięski projekt symbolu Teatru Kameralnego jest własnością Miasta Bydgoszczy, któremu niniejszymprzysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem godo własnych potrzeb przez Miasto Bydgoszcz we wszelkich polach eksploatacji.

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przywspółpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

X. Postanowienia końcowe.

1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Plastyk Miasta Bydgoszczy Marek Iwińskitel. tel. 52 58 58 177

3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej UrzęduMiasta Bydgoszczy.