wyszukiwanie zaawansowane

Działalność Związku

ZPAP jest stowarzyszeniem zrzeszającym twórców, posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie powstało w roku 1911 w Krakowie, a we Wrocławiu działa od marca 1946 roku.

Działalność Związku opiera się na statucie i jest to między innymi:

  • Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów plastyków oraz ich reprezentowanie w kraju i za granicą (§6 pkt 1).
  • Wspieranie rozwoju i upowszechnienia twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego (§6 pkt 4).
  • Rozwijanie działalności socjalnej na rzecz artystów plastyków.

Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą od początku bez dotacji państwowych i samorządowych, a utrzymuje się z własnej działalności oraz opłat członkowskich.

Okręg Wrocławski Związku Polskich Artystów Plastyków działa na terenie całego Dolnego Śląska, jest największym stowarzyszeniem twórczym zrzeszającym artystów regionu.

Związek, będąc niezależną i zawsze samorządną organizacją zrzeszającą twórców sztuk plastycznych, został dekretem stanu wojennego w 1982 roku zdelegalizowany. Swą działalność nieprzerwanie prowadził w strukturach nielegalnych. W tym czasie utraciliśmy swój majątek, a po roku 1989 wszystko trzeba było odbudowywać od początku.

Zapewne aktywna postawa twórców, ich dynamiczna działalność dla kultury i miasta legła u podstaw późniejszych decyzji władz Wrocławia, w wyniku których przekazane zostały w wieloletnie użytkowanie lokale – głównie galeryjne – przy uliczce Jatki, a później także Stary Odwach.

Zgodnie z celami określonymi w Statucie ZPAP, kolejne Zarządy Okręgowe działały na rzecz sztuk plastycznych i członków stowarzyszenia, prowadząc działalność zarówno inspirującą twórczość plastyczną, jak i pomagając artystom – szczególnie młodym – w ich dalszej karierze po ukończeniu studiów.

Związek prowadzi swą działalność non profit, a członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Dla całej wspólnoty dolnośląskich twórców Związek prowadzi sekretariat i księgowość obsługujące członków ZPAP. Na czynsze, telefony, korespondencję oraz utrzymanie i obsługę biura wydatkujemy corocznie 45 000 złotych. Dotychczasowe kontrole tej pracy, przeprowadzane przez Urząd Skarbowy, ZUS, banki i komisje rewizyjne nie wykazały uchybień w obowiązujących przepisach. Należne płatności na rzecz Gminy Wrocław są realizowane terminowo.

W miarę swoich skromnych możliwości Związek dofinansowuje wystawy indywidualne bądź jubileuszowe swoich członków. Czynimy tak od wielu lat, a z pomocy tej corocznie korzysta kilkudziesięciu twórców. Wydatkujemy każdego roku na ten cel około 10 tysięcy złotych.

Zarząd Okręgu jest fundatorem Nagrody Roku przyznawanej członkom związku za najlepsze dzieło plastyczne w danym roku. Nagroda ta jest jedynym tego typu wyróżnieniem w kraju przyznawanym cyklicznie. Jej wysokość to 2 500 złotych.

ZPAP prowadzi także działalność socjalną na rzecz artystów plastyków, wspomagając ich w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. To kolejne kilka tysięcy złotych.

Głównie jednak Związek koncentruje się na organizacji i prezentacji twórczości wrocławskich artystów. Przy czym nie ograniczamy się do promowania wyłącznie prac członków Związku, częstokroć nasza działalność obejmuje także twórców niezrzeszonych.

Zakończyliśmy duży cykl konkursowej prezentacji sztuk plastycznych Dolnego Śląska rozpisany na lata 2001-2006: Ceramika, Szkło, Grafika i Rysunek, Malarstwo, Rzeźba i Inne Media. Wystawy te wspierane były przez granty samorządowe i prywatne, jednak całą organizację i dużą część kosztów brał na siebie Związek. Każda z tych wystaw to wydatek z kasy stowarzyszenia 27-32 tysiące złotych. Bez tych kwot konkursy i wystawy nie mogłyby się odbyć.

Istotną częścią działalności ZPAP stanowią różnorodne wydawnictwa – od dużych katalogów, poprzez drobniejsze druki do wydawanego regularnie Informatora kolportowanego bezpłatnie wśród członków Związku. Na Informator i drobne druki przeznaczamy corocznie kilka tysięcy złotych. Natomiast wielojęzyczne, będące na wysokim poziomie edytorskim katalogi stanowią istotną pozycję w kosztorysach każdej wystawy sztuki. Katalogi te nie tylko dokumentują, ale i promują szeroko wrocławską kulturę i sztuki plastyczne. Dzięki temu pozytywnie dopełniamy aktualny pokaz polskich sztuk współczesnych.

Pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków działa we Wrocławiu kilka galerii sztuki. Są one w naszym rozumieniu także miejscem pracy wrocławskich twórców. Zespół małych galerii na Jatkach czy Galeria M Odwach mogą prowadzić sprzedaż, a także promocję wrocławskiej sztuki.

Za swą działalność na rzecz kultury, sztuk plastycznych, a także wzbogacenie oglądu naszego miasta ZPAP został uhonorowany w roku 1995 Nagrodą Prezydenta Wrocławia. W uzasadnieniu fundator tej nagrody mówi o szerokiej, prowadzonej przez Związek działalności na rzecz miasta, między innymi modernizacja staromiejskiej uliczki Jatki, która jest obecnie atrakcyjnym miejscem turystyczno-kulturalnym. Zaprojektowaliśmy i umieściliśmy na uliczce Pomnik Zwierząt Rzeźnych i innych trwałe rozwiązania uatrakcyjniające Jatki.

Obecny Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków deklaruje, a jest to umocowane trwałymi zobowiązaniami dla przyszłych Zarządów, iż jego niezmienne cele statutowe będą dalej kontynuowane na rzecz sztuk plastycznych, kultury Wrocławia i regionu.

Piotr Wieczorek
Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego ZPAP